رتبه اول کشوریرشته شیمی
رتبه خوب کشوریرشته فیزیک
رتبه خوب کشوریرشته زیست شناسی
گروه آموزشی فیزیک
گروه آموزشی شیمی
گروه آموزشی زمین شناسی
گروه آموزشی رایانه ی نظری
گروه آموزشی زیست شناسی
گروه آموزشی علوم اجتماعی
گروه آموزشی دین و زندگی
گروه آموزشی روان شناسی
گروه آموزشی عربی
گروه آموزشی اقتصاد
سرکار خانم منصوره بیانرتبه اول کشوری درس زیست شناسی
جناب آقای منصور وکیلیرتبه اول کشوری درس عربی
جناب آقای محمد رضا خسروی فردرتبه سوم کشوری درس عربی
سرکار خانم محبوبه نیکوبیانرتبه اول کشوری در بخش باز تولید یک واحد درسی کتاب
سرکار خانم محبوبه کرمانیرتبه اول کشوری در بخش دست سازه آموزشی
سرکار خانم منصوره حاج میر احمدیرتبه اول کشوری در بخش دست سازه آموزشی
سرکار خانم فاطمه صغری عاصم آبادیرتبه اول کشوری در بخش تدریس فیلم کوتاه
سرکار خانم طیبه پاک نژاد
سرکارخانم فرشته ملک محمدی
سرکار خانم شیرین دخانچی
سرکار خانم غزاله بحرینی
سرکار خانم فاطمه پارسائیان
سرکار خانم اعظم نیکو بیان
سرکار خانم محبوبه نبی زاده